Projekt CONSOLID8

Februarja 2023 smo začeli z izvajanjem novega evropskega projekta, ki ga financira Obzorje Evropa.

Vodilni partner iz Romunije in partnerji iz Italije, Grčije, Nemčije in Irske:
Grupul de consultanta pentru dezvoltare DCG (koordinator) – Romunija
Unitea Executiva pentru finantarea invatamantului superior a cercetarii dezvoltarii si inovarii (partner) – Romunija
Kollektiva for social innovation and culture non profit civil partnership (partner) – Grčija
Fondazione Giacomo Brodolini srl sb (partner) – Italija
DEED ecosystem 500 UG (partner) – Nemčija
YourY Network (partner) – Irska
Center Noordung (partner) – Slovenija
Municipiul Brasov (partner) – Romunija

Consolid8 utira pot vključevanju akterjev družbenih inovacij v inovacijska omrežja v 15 evropskih ekosistemih. Iz izzivov, ki smo jih opredelili v petih različno razvitih ekosistemih (močni inovatorji – Irska; zmerni inovatorji – Italija, Grčija, Slovenija; nastajajoči inovatorji – Romunija) smo razvili pet programov za krepitev kompetenc, ki jih bomo izvajali za zadovoljitev potreb petih ciljnih skupin tako iz družbeno inovacijskega kot iz klasičnih inovacijskih ekosistemov. Po izvedbi programov bomo zbrali izkušnje in jih uporabili v novem evropskem pospeševalniku, namenjenem dodatnim 10 ekosistemom, ki jih bomo podpirali s pomočjo potrjene metodologije za razvoj in podporo ekosistemov (ki jo je razvil in jo tudi izvaja DEEP Ecosystems). Nove programe bomo predstavili na evropskem festivalu družbenih inovacij v Brașovu (Romunija), katerega cilj bo povezati akterje družbenih inovacij s tradicionalnim inovacijskim ekosistemom.

Tekom projekta bodo izvedene tudi 3 kampanje za množično financiranje, 1 raziskava o alternativnih virih financiranja za družbene inovacije na lokalni ravni, predstavili pa bomo tudi 12 modelov družbenih inovacij, ki imajo možnost repliciranja in nadaljnjega razvoja.

Trajanje projekta: 1.2.2023 do 31.1.2025

Sredstva: 499.187,5 €

Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

V petih ekosistemih bomo izvajali programe za krepitev kapacitet s ciljem vključitve akterjev družbenih inovacij v tradicionalne inovacijske ekosisteme. Vsak od teh programov je v fazi načrtovanja projekta opredelil različne ukrepe, ki jih je treba izvesti v njihovem nacionalnem okolju in ki ustrezajo nacionalnim potrebam ter izkoriščajo obstoječe nacionalne prednosti.

Na začetku projekta bo izvedena diagnostična raziskovalna analiza in ocena nacionalnih ekosistemov na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih spoznanj, ki temeljijo na znanstveni metodologiji (Ecosystem Health Check, ki sta jo razvila Swisscontact in DE). Vse ugotovitve, pridobljene v tej uvodni raziskavi in analizi, bodo upoštevane pri izvajanju programov krepitve zmogljivosti v vsakem od petih ekosistemov:

 1. Consolid8 in UEFISCDI bosta izvajala program krepitve zmogljivosti v Romuniji: raziskala in predlagala alternativni program financiranja družbenih inovacij za lokalne javne organe “na ključ” in preizkusila uveljavljen lokalni inovacijski model z možnostjo razširitve in ponovljivosti. C8 bo podprl razvoj in izvedbo treh kampanj množičnega financiranja za družbene inovatorje na consolid8.ro.
 2. Fondazione Giacomo Brodolini bo vodila program krepitve zmogljivosti v Italiji: izvedli bomo program BarCamp (s participativnimi delavnicami, na katerih se bo skozi neformalni proces razpravljalo o vnaprej določenih temah), da bi oblikovali 3 tematske izzive, ki jih bodo ekipe obravnavale v okviru hackhatona. Oblikovali bomo tudi spletni imenik alternativnih načinov financiranja družbenih inovacij, v katerem bomo v prvi fazi predstavili vse italijanske vlagatelje/finančne/podporne organe/programe, ki delujejo na področju financiranja z družbenim učinkom. Z raziskavo dokumentacije in po pogovorih s socialnimi podjetji bomo pripravili nabor orodij za socialna podjetja (SE) o naložbah z učinkom, da bi ugotovili njihove vrzeli v znanju.
 3. Mreža YourY Network bo na Irskem izvajala program krepitve kompetenc: izvajali bomo spletne delavnice za krepitev podjetniških spretnosti družbenih inovatorjev, poleg tega pa bomo raziskali in s serijo 7 epizod podkasta (zanašajoč se na tehnike pripovedovanja zgodb) predstavili 7 preizkušenih inovacijskih modelov s potencialom razširitve in ponovljivosti – prispevke bomo zbrali prek odprtega razpisa za registracijo družbenih inovacij in s sodelovanjem vseh partnerjev projekta.
 4. Kollektiva bo v Grčiji izvajala program krepitve zmogljivosti: organizirali bomo enodnevno osebno delavnico, katere cilj bo uvedba preizkušenega inovacijskega modela v javno službo. Raziskali bomo inovacijske modele, ki jih je mogoče uporabiti v javni službi, in na delavnici bomo soustvarjali načine uvedbe inovacije v javno službo – povabili bomo zagonska podjetja, akademske kroge, javne ustanove in družbene inovatorje. Del vrzeli v znanju o razumevanju družbenih inovacij v javnih ustanovah bomo zapolnili s prikazom enega konkretnega primera DI v komunikacijski kampanji s pomočjo podkastov in infografik.
 5. Center Noordung bo v Sloveniji vodil program krepitve kompetenc: organizirali bomo konferenco o družbenih inovacijah za širjenje zavedanja o DI na vseh ravneh. Osredotočili se bomo na povezovanje tradicionalnih deležnikov inovacijskega ekosistema in organizacij, ki podpirajo družbene inovacije, s pomočjo delavnic soustvarjanja z uporabo orodij, ki smo jih predhodno pilotno preizkusili v okviru projekta SEED (25 udeležencev iz obeh svetov). Eden od panelov konference bo namenjen pridobivanju finančnih sredstev: tradicionalnim akterjem podjetniškega ekosistema bomo predstavili uspešne primere družbenih inovacij in socialnega podjetništva – angelski investitorji in bančni uradniki bodo šli skozi proces razmišljanja zunaj okvirov – pri čemer bo družbeni učinek prva prednostna naloga – in iskanje alternativnih načinov financiranja za družbeno inovativne iniciative. Predstavljeno bo tudi množično financiranje kot ena od možnosti financiranje DI. CN bo prav tako raziskal vsaj 3 primere uspešno razvitih lokalnih iniciativ družbenih inovacij ter pripravil opis uporabljenih metodologij.

Programe bodo spremljali in podpirali mentorji podjetja DEEP Ecosystems, ki jim bodo pomagali pri reševanju morebitnih izzivov. Vsi izzivi in najboljše prakse bodo zbrani v priročniku, ki bo javno objavljen.

Pionirske programe bodo spremljali in podpirali mentorji podjetja DEEP Ecosystems, ki jim bodo pomagali pri reševanju morebitnih izzivov. Vsi izzivi in najboljše prakse bodo zbrani v priročniku, ki bo javno objavljen.

 

Program krepitve kompetenc v Sloveniji se bo osredotočil na:

 1. Aktivno sodelovanje akterjev družbenih inovacij v inovacijskih ekosistemih, in sicer z zagotavljanjem njihove medsebojnega povezovanja: Organizacija konference o družbenih inovacijah, na kateri bo CN predstavil koncept družbenih inovacij (s prispevkom raziskovalnih dejavnosti, ki smo jih že razvili v okviru projekta SEED); Osredotočili se bomo na dvojnost tradicionalnih inovacij deležnikov ekosistema in organizacij, ki podpirajo družbene inovacije, z delavnico pospešenega soustvarjanja (angl. cocreation) z uporabo orodij, ki smo jih predhodno pilotno preizkusili v okviru projekta SEED. Usmerjeni bomo v dve skupini: 1. Tradicionalni ekosistem 2. akterji ekosistema družbenih inovacij in socialnega podjetništva. Povabili bomo vsaj 25 akterjev DI, socialnih podjetnikov, MSP, zagonska podjetja, inkubatorje, vlagatelje, predstavnike industrije, univerze. Na delavnici soustvarjanja bomo ugotovili potrebe vsakega od njih in načine za vključitev znanja in spretnosti drugega ter pripravili poročilo z glavnimi ugotovitvami in priporočili.
 2. Širši dostop do alternativnih načinov financiranja družbenih inovacij: Med konferenco bomo organizirali panel, namenjen spodbujanju iniciativ, ki ustvarjajo družbeni učinek, in iskanju finančnih sredstev ta te pobude: tradicionalnim akterjem podjetniškega ekosistema bomo predstavili uspešne primere družbenih inovacij in socialnega podjetništva. Vsaj 20 mentorjev iz tradicionalnega podjetniškega sektorja, angelskih vlagateljev in bančnih uradnikov bomo popeljali skozi proces razmišljanja zunaj okvirov – z družbenim učinkom na prvem mestu – iskanje alternativnih načinov financiranja za družbeno inovativne pobude. Kot možnost financiranja DI bo predstavljeno tudi množično financiranje.
 3. Preizkušeni inovacijski modeli: CN bo pripravil seznam uspešno razvitih družbenih inovacij in socialnih podjetij v Sloveniji ter pripravil opis uporabljenih metodologij (3 primeri). Pripravljene bodo tudi video vsebine in knjižica (e-verzija). Predstavitev lokalnim, regionalnim in nacionalnim političnim akterjem, kako bi družbeno inovativne prakse jih vključili v oblikovanje novih podpornih politik.

 

Festival Consolid8 (22. – 24.9.2023) – Brașov, Romunija

C8 si prizadeva za vzpostavitev tega dogodka kot velike priložnosti za povezovanje inovacijskega ekosistema z akterji na področju družbenih inovacij na evropski ravni. Festival bo zagotovil odlične priložnosti za mreženje, ki bi lahko povezale oba svetova (socialne inovacije/inovacijski ekosistem).

 1. hackathon za družbene inovacije
 2. pogovori o družbenih inovacijah
 3. sejem družbenih inovacij

Povezava do spletne strani festivala: consolid8

 

Konferenca FINANCIRANJE DRUŽBENIH INOVACIJ, 16. november 2023 v Vitanju

V okviru projekta Consolid8 pripravljamo konferenco »Financiranje družbenih inovacij«, ki bo 16. novembra 2023, med 10. in 14. uro, v Centru Noordung v Vitanju. Naš namen je poiskati nove modele financiranja in podpiranja razvoja družbenih inovacij, prepričati investitorje, da podprejo podjetnike in posameznike, ki razvijajo družbene inovacije tudi v okviru organizacij socialne ekonomije, predlagati sistemske spremembe za zagotovitev stalnega financiranja razvoja družbenih inovacij ter povezati tradicionalni inovacijski ekosistem z ekosistemom družbenih inovacij ter organizacij socialne ekonomije.

Družbene inovacije so bistvene za oblikovanje bolj vključujoče, trajnostne in pravične družbe. Spodbujajo pozitivne spremembe, opolnomočajo skupnosti in navdihujejo druge, da se ustvarjalno in učinkovito lotevajo perečih družbenih vprašanj. Ko pa jih razvijajo in izvajajo organizacije socialne ekonomije v družbi dobimo dragocene partnerje pri ustvarjanju pravičnejše in bolj vključujoče družbe, saj so le-te osredotočene na družbeni učinek, vključenost skupnosti, trajnost in inovativne prakse. In kljub temu, da za tradicionalne inovacije ter inovativne podjetniške ideje obstaja vrsta možnosti za predstavitev ter pridobivanje finančnih sredstev s strani različnih investitorjev, to ne velja za področje družbenih inovacij.

Zato pripravljamo srečanje predstavnikov iz krogov družbenih inovatorjev, socialnih podjetij in drugih organizacij socialne ekonomije, javnih institucij, ki se ukvarjajo z zakonodajo in sistemskim financiranjem, podpornega okolja, kroga investitorjev (npr. bank) ter predstavnike uporabnikov. Konferenca bo sestavljena iz dveh delov, uvodnih predstavitev (panela) ter delavnic, na katerih bodo imeli vsi udeleženci možnost prispevati svoje ideje in izpostaviti priložnosti z namenom, da skupaj dosežemo zastavljene cilje.

PRIJAVE do 10. november 2023.

eKnjiga – dobre prakse razširjanja družbenih inovacij v Sloveniji

Povezava do videa – primeri družbenih inovacij: TUKAJ.

 

Pospeševalnik Consolid8 – Social Innovation Ecosystem Accelerator 

Pospeševalni program za ustvarjanje središč za podporo ekosistemu družbenih inovacij.

Prijavite se tukaj.

Rok: 26. februar 2024

Več o pospeševalniku lahko izveste tukaj.

O PROGRAMU

Pospeševalnik za ekosistem družbenih inovacij Consolid8 se bo začel aprila 2024. Vodi ga DEEP Ecosystems in partnerji projekta Consolid8.

Program vključuje šesttedenski spletni pospeševalni program, ki udeležencem pomaga oblikovati učinkovit in trajnosten poslovni model za ustvarjanje ali rast ekosistemskih središč.

Sledi mu dvoletno partnerstvo za izvajanje:

 • Delo z vrhunskimi facilitatorji z izkušnjami v razvoju ekosistemov.
 • Analiza vaše ekosistemske vrednosti za stranke in določitev ključnih ciljev na podlagi zbranih podatkov.
 • Dostop do najboljših praks in vzorcev za ukrepe pri gradnji ekosistemov.
 • Strategija partnerstva in podpora pri vzpostavljanju omrežja za doseganje globalnega vpliva.
 • Razvoj trajnostnega poslovnega modela za projekte, ki omogoča dolgoročne dejavnosti.
 • Zbiranje sredstev prek javnih priložnosti za financiranje, podprto s spremljanjem financiranja DEEP in iskanjem partnerjev.

 

 

Novice "Projekt CONSOLID8"

Card image cap

FINANCIRANJE DRUŽBENIH INOVACIJ – konferenca Consolid8

Author: tanja

Konferenca FINANCIRANJE DRUŽBENIH INOVACIJ, 16. november 2023 v Vitanju V okviru projekta Consolid8 pripravljamo konferenco »Financiranje družbenih inovacij«, ki bo 16. novembra 2023, med 10....

Consolid8 festival – 22. sept. Brasov, Romunija

Author: tanja

Center Noordung bo v sklopu projekta Consolid8 sodeloval na mednarodnem festivalu družbenih inovacij v mestu Brasov v Romuniji. V sklopu projekta z raznimi aktivnostmi povezujemo tradicionalni...

Aktualni dogodki

OPAZOVANJE NEBA

𝐒𝐏𝐀𝐂𝐄 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 – 𝐎𝐩𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐛𝐚 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐩𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐧! ...

Zaživela je Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja v Sloveniji – ESERO Slovenija

Zaživela je Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja v Sloveniji – ESERO Slovenija V Centru Noordung – Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je v torek...

Kulturni praznik – 8. februar 2024

V četrtek, 8. februarja 2024, na Prešernov dan in slovenski kulturni praznik, vas prijazno vabimo v Vitanje. Za vse obiskovalce ponujamo posebni 20% popust na vodene in samostojne oglede. Ostale...

Ostali aktualni projekti

Skip to content